Characterizing transcriptional heterogeneity through pathway and gene set overdispersion analysis

Jean Fan, Neeraj Salathia, Rui Liu, Gwen Kaeser, Yun Yung, Joseph Herman, Fiona Kaper, Jian-Bing Fan, Kun Zhang, Jerold Chun, Peter Kharchenko